Tuesday, 29 September 2015

SANGAM4 CELEBRATED ONE WEEK TAMIL FUNCTION IN MADURAI.

மதுரைத் தென்றல் வந்தது காணீர்
SANGAM4 CELEBRATED ONE WEEK TAMIL FUNCTION IN MADURAI.
மதுரையில் 13.09.15 ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று
சங்கம்4 நடந்திய கவியரங்கத்தில்
மதுரை கங்காதரன்
பாடிய புதுக்கவிதை

            
மதுரைத் தென்றல் வந்தது காணீர்
SANGAM4 CELEBRATED ONE WEEK TAMIL FUNCTION IN MADURAI.
மதுரையில் 13.09. 15 ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று
சங்கம்4 நடந்திய கவியரங்கத்தில்
மதுரை கங்காதரன்
பாடிய புதுக்கவிதை
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

எந்நாளும் தேன் தமிழ்
என் நாவில் தவழச் செய்திடும்
என் தமிழ் தாயே
உன் திருவடியைத் தொழுது வணங்குகிறேன்.

தலைப்பு: மதுரைத் தென்றல் வந்தது காணீர்

மதுரையில் நான்காம் தமிழ் சங்கம்
மனிதர்களின் வாழ்வியலில் ஓர் அங்கம்
மங்காப் புகழின் சொக்கத் தங்கம்
மனுநீதி காக்கும் மாசற்ற திலகம்

ஆங்கிலத்தால் பன்மொழிகள் அழிந்தாலும்
ஆணிவேராய் தமிழைக் காத்திடுமே இச்சங்கம்
அந்நியமொழிக் கலப்பில் சாய்ந்துவிடாமல்
அசையாமல் நிற்கச் செய்திடுமே இச்சங்கம்.

காவியச் சித்திரமான சிலப்பதிகாரம்
கருணைகடல் சொக்கரின் திருவிளையாடல்
புட்டுக்காக மண் சுமந்த வைகையாறு
பழமையின் இலக்கியத் தென்றலாம் இம்மதுரை.
 
தமிழை படிக்கும் போது அறிவு சிறக்கும்
தமிழை பாடும் போது இனிமை பெருகும்
தமிழ்மொழி கேட்கும் போது மனம் மகிழும்
தமிழை அசைபோடும் போது அறுசுவை சுரக்கும்

முத்தமிழ் வளர்த்த முச்சங்கங்களின் பிறப்பிடம்
முக்கால வரலாற்றில் முத்திரை பதித்திடும்
சிங்காரத் தேரின் சித்திரைத் திருவிழாவாக
சிந்தையில் கலந்திடுமே நான்காம் தமிழ் சங்கம்.

வளர வேண்டும் தமிழ்மொழி
வாழ வேண்டும் தமிழர்கள்
சிறக்க வேண்டும் தமிழ் மண்


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

அன்று சாதரணம் - இன்று உதாரணம்

தொழிலாளர் நிர்வாகத்திற்கு சிறந்த வழிகள்
(அன்று சாதரணம் - இன்று உதாரணம்)
படைப்பு: மதுரை கங்காதரன் - 9865642333       High Position (Designation) - Low in action?

High Position (Designation) - Low in action?

MADURAI GANGADHARAN


Updation in their work:

Mainly it is happened because of their fewer competencies in work and very much slow in taking decision. Even educationally qualified with experienced people will also fail to shine in their business / work. This failure is due to lacking of update themselves. For updation, it needs some training, awareness program, various workshops etc., in a continuous occasion. In the private sector especially in the IT field, they are doing this updation by recruiting higher / fresher personnel frequently.

In this highly competition world, one who is not updating in his work related field, he/she will be simply thrown away. But in the other sectors like manufacturing, services, it will be maintained periodically to provide necessary training in-house / outside to the important personnel.

In the Government sector, the updation is a great question mark?  In the Government sector the promotion is purely based on the number of year experienced in his/her job, recommendation which is irrespective of their qualification, performance, updated in knowledge, having talent, capacity to do all work etc.,

Due to laziness many of the people is not ready to update themselves. They are mostly engaged with their day to day activities.  Most of the time, they are spending with friends, TV, mobile and some time in their work.

Lack to handle priority:

Most of the people in the office / house are failed in their work mainly due to handle their work in priority manner. People don’t know which top priority is and which lesser priority is. To handle top priority work needs some extra-ordinary skill, speed in work and quick decision which will make without any lose or penalty. Those who are directly affected / involved in their work can only realize the effect on priority work. Those who are all away from those work will be always in safe. We can say an example, seeing a boat from the seashore is very much safe than sailing in the boat.

Delegation of Responsibility to the qualified person:

One man can’t see all the work. It needs some second line person. For a same action (reports, bills, expenses etc.,) multi person’s verification and checking will make delay in action. One thing we have to consider in this situation that is nowadays nothing has standard value / rate / price. Day to day it has been changed even many changes happened within a day. Some things / goods / materials has one price in the morning and it may be either more or less in the evening. In this situation how can we verify the things price after few days /months? Many of the suppliers quoted their price in a stipulated time which is very much minimum time. Some of the industry due to resignation of some key person, some of the crucial works are kept pending. For that it needs some alternate solution or contingency plan.

Conclusion:

If anyone wants to retain in the top position or want to achieve top designation, he/she must be updated in all his / her job related things.   


******************************************************************************************************

Wednesday, 2 September 2015

PLASMA - ANNUAL GB MEETING - KODAIKKANALPLASMA - ANNUAL GB MEETING - KODAIKKANAL
DATE : 1.8.2015 & 2.8.2015
SPEECH GIVEN BY : MADURAI GANGADHARAN

Profitable Business needs (XPERTZ solutions) SystemProfitable Business needs (XPERTZ solutions) System
AWARENESS ARTICLE
MADURAI GANGADHARAN
Everyone wants to do Profitable business but how many of them are having very good system in their business? You may be watched many documentaries in the TV regarding manufacturing factories. Most of the factories are functioning with fully automatic machine and rarely little manpower. Starting from the raw materials to final finished product and all the intermediate process are carried out by the respective machines systematically. If any problem in the raw materials or in the machine there will not be any finished product obtained. 

I accept that for fully automatic operation it requires huge investment but instead of machine you can use sufficient manpower without changing the sequence of operating system. Merely following of system is not enough but at the same time all the data should be recorded. It helps to analyze the efficiency / effectiveness of the System. In the starting adapt to the system is slightly difficult and you may face some problems during implementation. There is no other way! You have to change your mind setting .In due course you can feel that it will become very easy.      

Nowadays in any organization, the implementation of system is very much difficult due to the following reasons:

1. Most of people wants easy work and to do the work 'just like that'
2. No time to provide training to the fresher / Newer. Also they are thinking that providing of training is unnecessary expenses as well as wasting of time.  
3. Due to vase change in technology,  it is very difficult to provide enough Work / Job knowledge 
4. Frequent changing of resource person happened in the most of the sectors, so that they are facing very difficult to continue the regular activities. 
5. Unsatisfactory with their salary / work environment
6. Not willing / Refuse to adopt change.

How to implement a system in an organization?

1. Define the sequence of the process and target to be achieved 
2. Provide qualified personnel and quality machinery.
3. Arrange the process in line 
4. Ensure process balance - That is there will not be any time delay between each process.
5. Machinery / Manpower will be provided according to the process systematically.   
6. If necessary, apply re-engineering in the process.
7. Collect and record the each process data 
8. Analyze the data and ensure that required target is achieved.
9. Continue the operation without fail 

Advantages in System implementation:

1. Easy to follow up
2. Person dependency is avoided and system itself will monitor the process
3. Where is delay / stoppage / not functioning will be found very easy
4. With the availability of data, we can ascertain the status of the process as well as product. 
5. Reduce unnecessary movements
6. Wastage, rework and reprocess are reduced.

How our XPERTZ solutions, Madurai are helpful for System Management for an organization?
XPERTZ helps to plan how to address each significant aspect regarding profitability. Some points are given as follows: 
·         Prioritizing aspects with the highest risk of causing damage to the Business profit?
·         What is the potential for improvement?
·         How feasible is it (technically and financially) to make profit from some small changes?
XPERTZ can influence all aspects by changes in core activities, staff behaviour, purchasing decisions, by using of resource mainly Men, Machine and Materials.
Whatever the plan is, XPERTZ insists to set a date for completion and assign suitable person to give responsibility for making it happen.
Xpertz's Review and Revise
XPERTZ is periodically reviewing their analysis and check for any internal or external changes that may affect their business profit aspects and their impacts.
XPERTZ should also regularly review the control measures and put in place to make sure they are effective.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


இலாபகரமான வணிகத்திற்கு ஒழுங்கு (XPERTZ solutions) முறை தேவை
                              விழிப்புணர்வு கட்டுரை 
                                  மதுரை கங்காதரன் 

அனைவரும் இலாபகரமான வணிக செய்ய விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அவர்களில் எத்தனை பேர் தங்கள் வியாபாரத்தில் நல்ல ஒழுங்கு முறை அமைப்பு கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ? நீங்கள் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் தொடர்பாக தொலைக்காட்சியில்  பல ஆவணப்படங்களைப் பார்த்திருக்கலாம்.. பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் முழுமையாக தானியங்கி இயந்திரம் மற்றும் அரிதாக சில மனிதவள இணைந்து செயல்படுவதைக் கவனித்திருக்கலாம்மூலப் பொருட்களிருந்து இருந்து தொடங்கி முறையாக இறுதித் தயாரிப்பு மற்றும் இடைநிலைகளில்  நடைபெறும்  செயல்முறைகளை  அந்தந்த இயந்திரங்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஏதாவது ஒரு மூலப்பொருள் இல்லாமல் இருந்தாலோ  அல்லது ஏதாவது ஒரு இயந்திரத்தில் பிரச்சனை இருந்தாலோ தயாரிப்பு முழுமை அடையாது.


தொழிற்சாலையில் எல்லாமே தானியங்கியாக செயல்படுவதற்கு பெரிய முதலீடு தேவைப்படுகிறது என்பதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன்., ஆனால்  இயந்திரங்களுக்கு  பதிலாக  நீங்கள் அதன் இயக்க அமைப்பு வரிசை மாற்றாமல் போதுமான அளவு மனித ஆற்றல் பயன்படுத்த முடியுமல்லவலா?  வெறுமனே  இயக்க அமைப்பை மட்டும் பின்பற்றினால் போதாது. ஆனால் அதே நேரத்தில் அனைத்து தரவுகளை  பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அது அமைப்பு திறன் / திறன் ஆய்வு செய்ய உதவுகிறது. ஆரம்பத்தில் நீங்கள் செயல்படுத்தும் போதுகடினமாகத் தான் இருக்கும். ஏன்? அதனால் சில பிரச்சினைகள் கூட  எதிர்கொள்ள கூடும். வேறு வழி இல்லை! நீங்கள்  உங்கள் மனதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். போகப்போக அது உங்களுக்கு எளிதாக மாறுவதை நீங்கள் உணர முடியும்இப்போதெல்லாம் நிறுவனங்களில் இத்தகைய ஒழுங்கு முறையை செயல் படுத்த மிகவும் கடினமாக இருக்கும் காரணங்கள் பின் வருமாறு

1. பெரும்பாலான மக்கள் எளிதான வேலைகளைத் தான் விரும்புகிறார்கள். அதாவது 'சட்டி சுட்டதடா , கை விட்டதடா ' போன்று..
2. புதியவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்க போதிய நேரம் இருப்பதில்லை. மேலும் அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குவது என்பது  தேவையற்ற செலவுகளாகும்  என்றும் அத்துடன் அது நேரம் வீணாக்கும் விஷயம் என்றும் எண்ணுகிறார்கள்..
3. மாறி வரும்  தொழில்நுட்பம்  காரணமாக போதுமான வேலை அறிவு வழங்க மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது.
4. சில நிறுவனங்களில் ஆட்களை அடிக்கடி மாறுவதால் , தினமும் நடைபெறும் வேலைகள் கூட தொடர்ந்து நடைபெறுவது சவாலாக இருக்கின்றது.
5. திருப்தியற்ற அவர்களின் சம்பளம் / வேலை சூழல்.
6. மாற்றங்களை ஏற்க விரும்புவதில்லை அல்லது மாற்றத்தை  ஏற்க மறுக்கின்றனர்.நிறுவனத்தில் அமைப்பு முறையினை செயல்படுத்துவது எப்படி ?

1. அடையப்பட வேண்டிய  செயல்முறை மற்றும் இலக்கு வரிசையாக  வரையறுக்க வேண்டும்.
2. தகுதியான நபர்கள் மற்றும் தரமான இயந்திரங்கள் வழங்குதல் 
3. செயல்முறை வரிசையாக அமைத்திட வேண்டும்
4. செயல்முறைகளின்  சமநிலையை உறுதி செய்ய வேண்டும்அதாவது, ஒவ்வொரு வேலைக்கிடையே  தாமதம் இருக்கக் கூடாது.  
5. இயந்திரம் / மனித ஆற்றல் முறையாக செயல்முறை படி அமைத்திட வேண்டும் .
6. தேவைப்பட்டால், செயல்முறையில் மறுமுறை மாற்றியமைத்திட வேண்டும்..
7. ஒவ்வொரு செயல் முறை தரவுகளை பதிவு செய்திட வேண்டும்.
8. தரவுகளை ஆராய்ந்து   தேவையான இலக்கை  அடைந்திருப்பதை உறுதி செய்திட வேண்டும்..
9. செயல்பாட்டைத் தொடர்ச்சியாக செயல்படுத்த வேண்டும்.செயல்  அமைப்பினை செயல்படுத்துவதால் ஏற்படும் உள்ள நன்மைகள்:

1. பின்பற்ற எளிதாக இருக்கும் 
2. நபர் சார்பு இருப்பதை தவிர்க்கப்படும்  மற்றும்  செயல்முறையே   செயல்களை கண்காணிக்கும்
3. எங்கே தாமதம் அல்லது  வேலைநின்றிருக்கின்றது அல்லது எது செயல் படவில்லை என்று எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம் 
4. செயல்முறையினால் பொருள்  தயாரிப்பு எந்த  நிலையில் இருப்பதை  அறிந்துகொள்ள முடியும்.
5. தேவையற்ற இயக்கங்களை  குறைக்க உதவும்.
6. விரயம் மறுவேலை மற்றும் மறுசெயல்பாடு  எல்லாமே தவிர்க்கலாம்.


எங்களது  XPERTZ solutions நிறுவனமானது எவ்வாறு  உங்களுக்கு  செயல்முறை மேலாண்மை  செய்ய உதவியாக இருக்கின்றது என்பதைப் பார்ப்போம்.

XPERTZ solutions இலாபம்  தொடர்பாக ஒவ்வொரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சத்தை திட்டமிடுவது எப்படி என்பதை ஒரு நிறுவனத்திற்கு விவரித்து உதவுகிறது. அதில் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

*வியாபாரத்தில்  இலாபத்தை அதிகமாக  இழக்கும்  அம்சங்களுக்கு  முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.

* வியாபாரம் நன்றாக நடைபெறுவதற்கு உண்டான சாத்தியக் கூறுகள்

* சிறிய மாற்றத்தினால் பெரிய அளவு இலாபம் அடையும் சாத்தியம்
.
* XPERTZ solutions  நிறுவனமானது  முக்கிய நடவடிக்கைகளில் சில  மாற்றங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிறது.,  அதாவது ஊழியர்களின் நடத்தை, போட்டி விலையில் பொருட்களை வாங்குதல்இருக்கும் வளங்களை அதாவது  முக்கியமாக ஊழியர்கள்இயந்திரம்பொருட்களை சரியான வகையில் கையாளுதல்.

திட்டம் எதுவாக இருந்தாலும், XPERTZ solutions  இலக்கை முடிக்கும் ஒரு தேதி மற்றும் அதை செய்பவர்களின் பொறுப்புகளை வரையறுத்து  அத்திட்டத்தை செயல்படுத்த வைப்போம்.

XPERTZ solutions மறுபார்வை மற்றும் மறு ஆய்வு

XPERTZ solutions ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில்  தரவுபதிவுகளை ஆராய்ந்து அதன் ஆய்வு மற்றும் தங்கள் வியாபாரத்தில்  இலாப அம்சங்கள் மற்றும் இலாபம் பாதிக்கும் எந்த ஒரு உட்புற அல்லது வெளிப்புற மாற்றங்களை எடுத்துரைத்து அதனை சரியான பாதையில் கொண்டு செல்ல வைப்போம்.

XPERTZ தொடர்ந்து, கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான  ஆய்வு மற்றும் அதனை செயலூக்கமுடையதாக உறுதி செய்வோம்..


********************************************************************************************