Wednesday, 7 November 2012

இந்த நொடி உங்கள் அதிர்ஷ்டம் எப்படி? சோதித்து பாருங்கள். NOW CHECK YOUR LOCK TODAY

 இந்த நொடி உங்கள் அதிர்ஷ்டம் எப்படி? 
சோதித்து பாருங்கள்.
NOW CHECK YOUR LOCK TODAY 

நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கீழே தரப்பட்டுள்ளது .
நேரத்திற்கு நேரம் , உங்கள் எண்ணங்களுக்கேற்ப சரியானபடி நல்லது & கெட்டது பலன் காட்டும்  அபூர்வமான சுய சோதனை.. 
எளிமை
கடை
பிடி
நல்ல
வரவு
வரும் 
நேரம்
தவ
றாமை 
நல்லோ
ர்
நட்பு 
 யோகம் 
தானாக 
வரும் 
அதிகம்
பேசா
தே 
உண்மை
கடை
பிடி 
உறவை
நேசி 
 எதிர் 
பாரா 
வரவு 
புத்து
ணர்ச்சி
வரும் 
என்
னால்
முடியும் 
நிதா
னம்
நல்லது 
 உடற்ப் 
பயிற்சி 
தியா
கம்
செய் 
பகுத்
தறிவு
கொள் 
ஒரு
முக
சிந்தனை 
கட்டுப்
பாடு
கொள் 
வழக
கில்
வெற்றி 
போனது
கை
கூடும் 
கண்
ணியம்
கொள் 
போட்டி
யில்
வெற்றி 
 பதவி 
உயர்வு 
எதிர்
பாரா
உயர்வு 
நீ
செயல்
வீரர் 
 தொழி
லில் 
லாபம் 
குறை
ஒன்றும்
இல்லை 
வசதி
தானாக
வரும் 
 யோகா 
நலம் 
மனப்
பக்கு
வம் 
மகிழ்
சசி
பெறு 
பாரா
ட்டு
வரும் 
ஒழுக
கம்
கூடும் 
முதுமை
பற்றி
யோசி 
பகிர்தல்
பலன்
தரும் 
ஒற்று
மை
ஓங்கும் 
பிரச்
சனை
நீங்கும் 
புத்தி
கூர்மை
வரும் 
சக்தி
பெறு
வாய் 
நல்ல
பழக
கம் 
நீ
வழி
காட்டி 
 அரசா
ங்க 
உறவு 
ஆசை 
பலிக் 
கும்
 அதிர்ஷ் 
தம 
வரும் 
 பணம் சேமிப்பு 
 தியானம் 
நலம் 
 வங்கி 
வேலை 
 தொழில் 
வளர்ச்சி 
பெறும் 
அடக்கம்
உயர்வு
தரும் 
அந்த
ஸ்து
உயரும் 
ஆலோ
சனை
செய் 
 ஆர்வம் 
துணை 
செய்யும் 
 புதுமை 
படைப் 
பாய் 
 ஆக்கப் 
பூர்வ 
சிந்தனை
 தீவிர 
விருப் 
பம 
 அரசியல் ஆதாயம்
 தேர்வில் 
தேர்ச்சி 
 தீவிர 
பற்று 
கொள் 
 உலக 
அறிவு 
பெறுக  
  ற்
பனை 
ஈடேறும்
 மன 
உறுதி 
வரும் 
 துணிவு 
உன் 
டாகும் 
 தெளிவு 
பிறக் கும் 
விழிப்பு 
பெறு 
வாய்  
 உதவி 
தேடி 
வரும் 
 பணிவு 
துணை 
 வாய் 
ப்பு தேடி 
வரும் 
 மன வலிமை 
வரும் 
 திறமை 
அதிகம் 
வரும் 
 மாற்றம்
நன்மை 
தரும் 
 கம்பீரம் 
துணை 
வரும் 
 ஈடுபாடு உன் 
டாகும் 
நட்பு தானாக வரும்  
அறிவு பெரு
கும் 
 சாதனை
செய்
வாய் 
 நினை
ப்பது  நடக்கும் 
 ஆரோக்
கியம் 
வரும் 
குடும்பம்
மகிழ்வு 
பெறும் 
தலை
வன் 
பதவி 
 வைராக் 
கியம் 
 காரிய 
முனை
ப்பு 
 என்றும் 
இளமை
தான்  
 புது பிறப்பு 
கொள் 
 நல்ல 
கல்வி 
வரும் 
 வீரம் வரும் 
 செல்வம்  பெருகும்
 அன்பு தேடி வரும் 
 இரக்கம்
காட்டு  
 கடமை நிறை வேறும் 
 தொண்டு செய் 
 தானம் செய் 
 உழைப்பு
பலன் 
தரும் 
 விடா முயற்சி 
செய் 
திட்டம்  
பலன் 
தரும் 

 குறிக்
கோள் 
கொள் 

 தன்ன
ம்பிக்கை
வரும் 
 நம்பி
க்கை 
வை 
 பொ
றுமை 
கொள் 
 புத்தி
சாலித்
தனம் 
 வெற்றி 
உண்டு 
 பொறு
ப்பு 
வரும் 
இந்த நொடி உங்கள் அதிர்ஷ்டம் இதோ !
* * மவுஸ் கர்சரை இங்கே முதலில் வைக்கவும் * * 
********************************************************************

 * கண்களை மூடிக்கொண்டு மேல் நோக்கி நகர்த்தவும் .


* எந்த கட்டத்தில் என்ன பலன் இருக்கின்றதோ 
* அது தான் நீங்கள் கிடைக்கப் பெறும் அதிர்ஷ்டம் 

****************************************************************************************

இந்த நொடி நீங்கள் செய்யக் கூடாதது???
மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய நேரம்!


அழிவு
ஜாக்கி
ரதை 
கொள்
ளை
தவிர் 
வீண்
ஜம
பம 
காலம்
மதி
யாமை 
அசௌ
ரியம் 
அசம்பா
விதம் 
ஆபத்து
செயல்
அரக்க த்தனம்
கூடா 
வேலை 
பளு 
தோல்வி
உஷார் 
பகை
கொள்
ளாதே 
வேண்டா
உறவு
சேரா 
 அவச 
ரம் 
கூடா 
நையா
னடி
தவிர் 
தீயார்
உறவு
அறு 
லஞ்சம்
வங்கா
தே 
பொய்
பேசா
தே 
உறக்கம்
வேண்
டாம் 
ஏமாற
றம்
உஷார் 
பிடி
வாதம்
கூடா 
மூணு
கால்
முயல் 
பகட்டு 
உன்னை 
கெடும் 
அச்சம்
நீ
தவிர் 
தீய
பழக
கம் 
தெளி
வின்மை 
விரக்தி
கொள்
ளாதே 
அலட்
சியம்
கூடா 
சூழ்ச்சி
செயல்
கூடா 
போட்டி
போடா
தே 
தீய
செயல்
கூடா 
நீண்ட
ஓய்வு
கூடா 
செக்கு
மாடு
வேலை 
இம்சை
செய்
யாதே 
வேண்
டா
வெறுப்பு 
தன்னிச்
சை
செயல் 
கிளிப்
பிள்ளை
சொல் 
குடும்ப
பிரச்
சனை 
மட்டம்
தட்
டாதே 
களவு
கூடா 
அவ
மரியா
தை 
சுமை 
வரும் 
ஊழல்
செய்
யாதே 
சலிப்பு
கொள்
ளாதே 
சதிக்கு
உடன் தை 
நக்கல்
உன்னை
கெடும் 
பணப்
பற்றாக்
குறை 
கொடு
மை
கொடா 
ஒழுக்கம்
கெட்ட
செயல் 
குழப்பம்
தவிர் 
வெறுப்பு
கொள்
ளாதே 
 தலைக் 
கணம் 
தடை
கல்  
விவா
தம்
கூடா 
கோழை
த்தனம்
வீண்
பயம் 
ஆத
ங்கம்
மூட
நம்
பிக்கை 
ஆர்வ
மின்
மை 
கூடா
நட்பு 
வேண்
டா
வெறுப்பு 
 பகை 
யாளி 
உஷார் 
கஷ்டம்
தவிர் 
தாழ்வு
மனப்
பான்மை 
முய
லாமை
கூடா 
காரியம்
கூடா 
கெட்ட
உறவு
கூடா 
வறட்டு
பிடி
வாதம் 
சின்ன
பிள்ளை
தனம் 
அகம்
பாவம் 
விரக்தி
தவிர்  
கெட்ட 
பழக 
கம் 
அவ
நம்பி
க்கை 
பல வீனம் வெட்டிப்
பேச்சு
விலகு 
அதிர்
ஸ்டம்
வாரா 
மன
வேத
னை 
வம்பு
தேடி
வரும் 
முட்டுக்
கட்டை 
தீய
செயல்
கூடா 
இயலா
மை
தவிர் 
 சோம 
பல் 
கேடு 
உடல்
சுக
வீனம் 
சோம
பல்
ஒழி 
இளக்
காரம்
பேரா
சை
கூடாது 
துயரம்
தேடி
வரும் 
வறுமை
தவிர் 
ஆணவப்
பேச்சு 
வறட்டு
கௌர
வம் 
பண 
விரயம் 
 கோபம் 
அதிகம் 
கூடாது 
பொறா
மை
வேண்டா
எரிச்சல்
காரியம் 
ஆத்தி
ரம்
கெடுதல் 
துர திஷ்டம் தோல்வி
தவிர் 
அநி
யாயம் 
அவ
மானம் 
அலுப்பு
கொள்
லாதே 
 மனம் 
பாரம் 
வரும் 
இந்த பலனால் இப்போது நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டும்! 
* * மவுஸ் கர்சரை இங்கே முதலில் வைக்கவும் * *
********************************************************************
கண்களை மூடிக்கொண்டு மேல் நோக்கி நகர்த்தவும்.
* அது காட்டும் பலன் தான் 
நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையாய் இருக்கவேண்டிய நேரம்.  


***************************************************************************************

இதை தினமும் ஒருமுறை செய்யுங்கள் !
வாழ்கையில் எந்த பிரச்சனையும் வராமல், என்றும் மகிழ்சியாக இருக்கலாம்!

3 comments: